Đề thi thử môn Toán PTTH 2019, Chuyên Hùng Vương lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.80
Trung Bình: 4.16

Câu số 11:   Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 12:   Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau?

Câu số 13:   Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 14:   $$ \lim \frac {1+3+5+ ... + 2n+1} {3n^2+4} $$ bằng

Câu số 15:   Cho $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$. Hỏi đẳng thức nào đúng?

Câu số 16:   Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB=a\sqrt3, BC=a\sqrt2$. Cạnh bên $SA=a$ và $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa $SB$ và $DC$ bằng:

Câu số 17:   Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng $BD$ vuông góc với đường thẳng nào sau đây?

Câu số 18:   Xác định $a$ để 3 số $1+2a; 2a^2-1; 1-2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

Câu số 19:   Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $3\sin2x-m^2+5=0$ có nghiệm?

Câu số 20:   Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $ABD$. $M$ là điểm trên cạnh $BC$ sao cho $MB=2MC$. Khi đó đường thẳng $MG$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!